ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 20, 2013

10th Nov, Sunday-Visit of CARE & LOVE Orphan Home, Jagadgirigutta, Kukatpally@10:00am

Dear All,

Sunday 10th Nov -13 we successfully completed Home Visit of the "Love & Care Orphan Home" at Jagadgirigutta, Kukatpally.

Below are the list of activities taken place in our visit.

  1. Reached home @ 10:15am
  2. Ice Breaking session Children & Volunteers
  3. Explained a Moral Story & Importance of Education
  4. Children sung songs excellently. 
  5. Jokes & Puzzle Questions-Children Vs Volunteers. It was very funny and joyful.
  6. Distributed Biscuits to the children's. 
  7. Thanks to Lakshmi Naveena, Prasanna and Nutani for sponsoring these.

Every Volunteer participated actively and enjoyed a lot. 

Thanks to every one for make this event a Grand success. Our special thanks to home management for allowing us to visit this home.On Mon, Nov 4, 2013 at 6:54 PM, Naresh Kumar <nareshdrl.1986@gmail.com> wrote:
Hi Friends

As part of our Monthly Visits this Sunday we are visiting the following home, please do join us

VENUE : CARE & LOVE Orphan Home

ADDRESS : Near Jagadgirigutta Bus stop, Kukatpally. 

DATE & TIME : 10th Sunday@ 10:00 AM
Please reach Kukatpally @ 09:30am or 09:50am at Jagadgirigutta Bus stop sharp.


Help : 9666664562 / 9177999263

Please do join us to share your love and care

Love all-Serve all

Naresh Kumar.B
Coordinator, 9666664562
SHARE & CARE PROJECT