ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 04, 2013

10th Nov, Sunday-Visit of CARE & LOVE Orphan Home, Jagadgirigutta, Kukatpally@10:00am

From: Naresh Kumar <nareshdrl.1986@gmail.comDate: Mon, Nov 4, 2013 at 6:59 PM


Hi Friends

As part of our Monthly Visits this Sunday we are visiting the following home, please do join us

VENUE : CARE & LOVE Orphan Home

ADDRESS : Near Jagadgirigutta Bus stop, Kukatpally. 

DATE & TIME : 10th Sunday@ 10:00 AM
Please reach Kukatpally @ 09:30am or 09:50am at Jagadgirigutta Bus stop sharp.
Help : Naresh: 9666664562
           Mohan: 9491335683
           Srinivas: 9177999263

Please do join us to share your love and care


Love all-Serve all

Naresh Kumar.B
Coordinator, 9666664562
SHARE & CARE PROJECT