ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 26, 2013

18th Monday-Career Guidance Sessions in Nishulk Prabhat Trust School @ 10.30AM

Hi all,

On 18th February 2013 our Volunteers Mr. Naga Babu, Sai Kumar, Sarath Chandra and Srinivasa Prasad Rao conducted Goal Setting & Career Guidance Session to 35-40 Students of 9th & 10th classes of  Nishulk Prabhath Trust Shool, High School, Khairathabad, Hyderabad. 

Students and Teachers expressed their happiness for conducting such an useful session. Students interacted very well. Its very nice to see the efforts of our Volunteers in guiding the students where ever possible. 

Mr. Srinivasa Prasad Rao explained the importance of Personality, Goal Setting & How to achieve the same, Importance of 10th Class and Sai Kumar explained the different Career Opportunities available after 10th Class.


On Mon, Feb 18, 2013 at 12:37 AM, AMMA Srinivas@BOSF <smilyservices@gmail.com> wrote:
Hi Friends,

Tomorrow, 18th Monday we conducting Career Guidance Sessions in the Nishulk Prabhat Trust School Khairathabad, Hyderabad from 10.30AM-12 Noon.

Topics

  • Goal Setting
  • Importance of 10th Class
  • Different Opportunities after 10th Class
  • Distributing Career Guidance Charts

Interested can join us at any session 9177999263