ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, March 14, 2013

Goal Setting & Career Guidance Session in Mehdipatnam 08th March, 13

Hi all,

On 8th March, 2013 our Volunteers Mr. Naga Babu and Ch. Venkatesh conducted Goal Setting & Career Guidance Session to 25-30 Students of 9th & 10th classes of  Govt. High School, Dattatreya colony, Mehdipatnam, Hyderabad.

Students and Teachers expressed their happiness for conducting such an useful session. Students interacted very well. Its very nice to see the efforts of our Volunteers in guiding the students where ever possible.Love all - Serve all

VIKAS PROJECT TEAM
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946