ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, March 07, 2013

Food distribution in Vijayawada@ 4th March, 2013


Hello everyone,

Good Evening. This mail is about food distribution in Vijayawada. 

Vani and Bhargavi has conducted food distribution on march 04 i.e., Sunday.
  • We have distributed 21 packets.
  • Each contain rice, dall, curd and a water packet.
  • This time I have two different experiences.
  • When we offered a packet, one man said “you eat,no thanks,I have money,can buy food for me”.i am very happy to his honesty words.
  • While the other asked “whether there is chicken inside the packet”,when we said NO,he refused to take the packet. me and Bhargavi are shocked in this case.

I am saying these words just to share my experience,but not to irritate who are reading the mail.

Thanks,
Vijayawada volunteers.