ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, March 08, 2013

Need scribes to Write Exams for Visually & Physically Challenged at Vijayawada on 12th, 13th, 14th & 15th March

Hi Friends,

This is a mail regarding to request form ZION BLIND HOME,VIJAYAWADA.
They need SCRIBES to write their degree exams at Vijayawada .
ALL are TELUGU medium and the details are as follows.

You can write even one exam.

DEGREE 1st Year:
12-03-2013 :  TELUGU  :  2PM-5PM
13-03-2013 :CONTEMPORARY : 2PM-5PM

DEGREE 3rd Year:
   12-03-2013 : HISTORY : 9AM-12.30PM
   13-03-2013 : HISTORY : 9AM-12.30PM
   14-03-2013 : POLITICS : 9AM-12.30PM
   15-03-2013 : POLITICS : 9AM-12.30PM

Center for all above exams is SATAVAHANA COLLEGE,Vijayawada.
Interested can contact Bhargavi-9866388157,vani-9299955202

With regards,
Vijayawada Volunteers
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O)      : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946