ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 19, 2013

Goal Setting & Career Guidance Session in KADAPA on 17th March, 13

Hi all,
Actually this event was planned on 15th March but suddenly postponed due to few personal issues to our volunteers. Still the most inspiring thing is that, he conducted the session even he was fully occupied with very very important personal issues, which shows his dedication & determination in serving others. Hats off to Venkatesh & Team for their Social Responsibility.
On 17th March, 2013 our Volunteers Mr. Venkatesh conducted Goal Setting & Career Guidance Session to 25-10th class
Students of  Z.P.High School, Naiduvaripalli Village, Pengalur (M), Kadapa (Dt).  Giri Babu & Ramesh are the other volunteers participated in this event.

This is Venkatesh's 1st Session individually. He was very happy and his happiness reaches more heights when H.M expressed his happiness for conducting such a very useful session to the students. Students also interacted very and very happy to be part of this session. Its very nice to see the efforts of our Volunteers in guiding the students where ever possible. 

 

From: Chapala Venkatesh <chapalavenkatesh@gmail.com>  Date: Tue, Mar 19, 2013 at 1:20 PM

Hi,
 

Annaiah I am Sending Career Guidance Session photos at ZPHighscool Naiduvaripalli Penagalur kadpa dt

No Of Students Participated:23
class:10
Volunteers Participated:

1.  Chapala venkatesh
2. chapala Giribabu
3.chapala Ramesh
 
Iam Very Happy about this session Head Master Sir also gave good feed back .WITH REGARDSLove all - Serve all
CHAPALA VENKATESH
ASWA
9440361839