ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 19, 2013

Goal Setting & Career Guidance Session in SVM School 9th March, 13

Hi all,

On 9th March, 2013 our Volunteers Mr. Naga Babu conducted Goal Setting & Career Guidance Session to 25-30 Students of 10th classes of  Saraswathi Vidya Mandir, Kairathabad, Hyderabad. Madhuri, Haritha & Sreenivasa Prasad Rao are the other volunteers who shared the responsibilities.

We have also collected Feedback letter from School Management regarding this session alongwith previous events we have conducted for the year 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.

Students and Teachers expressed their happiness for conducting such an useful session. Students interacted very well. Its very nice to see the efforts of our Volunteers in guiding the students where ever possible.

Love all - Serve all


VIKAS PROJECT TEAM
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9000234852, +91-9666664562     Vijayawada : +91-9866388157  Ananthapuram: +91-9849685946