ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 31, 2012

Very Happy & Prosperous New Year


Hi all,

I wish all the Members, Donors & Supporters of our Good Deeds a Very Happy & Prosperous New Year

Happiness:- The State/Situation, in which I live, if there is harmony/synergy in it, then like to be in that state or situation
To be in a State of liking is Happiness
To be in harmony is Happiness

Prosperity: The feeling of having More than required Physical Facilities is Prosperity. For this 2 things are required
Identification of required quantity of Physical Facilities (food, clothes, shelter etc etc) and
Ensuring availability or Production of more than required Physical Facilities

We always feel unhappy, unrepressed due to the only reason that we don’t know exactly how much we need/want. We will be always happy if we stop comparing with Others in anything or everything. Set your own measurements instead of comparing with others….

(from Jeevana Vidya a Course on Human Values)