ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, December 31, 2012

1st Jan, 2013 @ 8.30AM Visit of Sri Keerthana Foundation. Hyderabad

Hi Friends,

Wishing you MERRY CHRISTMAS & advanced HAPPY NEW YEAR


Many believes that starting a New Year day with good deeds and thoughts not only gives happiness and satisfaction on that moment but also change that Complete Year as an Year of Joyful & Positive living.   So Most of the people spend their valuable time on this 1st day by doing good deeds….  So in order to give an opportunity to these (our volunteers, donors or anybody and everybody) we started celebrating the NEW YEAR DAY by visiting Unwanted, Uncared & Unloved People and distribute something from our earnings.  Doing Good to Mankind who are in need is considered as the utmost good thing you can do on the Planet Earth.


Visit of Sri Keerthana Foundation, which is located at Plot No :189, Central Hasthinapuram, Nagarjuna Sagar Road, L.B Nagar, Hyderabad-79. It consists of 100 inmates who are Mentally Challenged Children and Old men & Orphan Children

We are planning to spend some time with these and distribute Groceries & food stuff according to their need. You can also join us LB Nagar/Sagar Ring Road/Hasthinapuram

Pl do join us to start your New Year with lots of Satisfaction & Happiness.
Our strength is volunteers and their valuable time.

Love all-Serve all
MANAGEMENT TEAM