ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 20, 2012

<10th December Monday> Competitions in Govt School, Old Sanath Nagar for 8th, 9th & 10th Students


Hi Friends

As mailed earlier we conducted the below competitions to the Students of 8th, 9th & 10th Class of Govt. High School(Old Ashok Nagar), Sanath Nagar, Hyderabad..

Essay Writing : పర్యావరణ పరిరక్షణ - నీ బాధ్యత 
Elocution : దేశ రక్షణ వ్యవస్థ (త్రివిధ దళాలు)- దేశ రక్షణలో నీ బాధ్యత 

Around 80+ Students participated in Essay Writing Competition and  25+ Students in Elocution.

Mr. Vinay Bhusan Garu explained about National Defense Academy in detailed and briefly about Defense System and need to Save our self and our Nation.
 

Thanks to the School Management, which extended their cooperation in conducting these competitions. 

Thanks to all the volunteers (Sai Kumar, Navatha, Haritha & Mr.Vinay Bhusan) who made this event a grand success.

Pics

Love all-Serve all
VIKAS PROJET TEAM
AMMA Social Welfare Association