ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 18, 2012

Food Distribution at Vijayawada <30th November, 2012>

Hi All,

On 30th November, Sunday we have distributed 20 Lemon Rice Packets to Destitutes on Roads at Vijayawada under our Monthly Annam Parabrahmam Project Activity.

Activity is coordinated by Bhargavi Garu

Thanks to all Volunteers for their efforts in searching and distributing packets to only Destitute who are in need.

Love all-Serve all

ANNAM PARABRAHMAM PROJECT TEAM (VIJAYAWADA)
AMMA Social Welfare Association