ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, December 27, 2012

Common Ability Test (CAB) for 9th & 10th Students in 4 Govt. Schools

Hi Friends

We are trying to start a New activity of conducting Common (General) Ability Test for 9th & 10th Class Students in the below mentioned Schools. Paper consists of 30 (Multiple Choice) Questions of their standards, which expose them to few Competitive exams after 10th Class.

Special appreciations to our Volunteers Raghavendra & Samhitha who prepared Question Papers for this. We are conducting this under trail & error method.  Whatever the objective of this Test is; Students will get benefited from few Bit Questions. We are also trying to conduct a 30 Marks Test on Natural Science.

Mr. Sai Kumar's dedicated efforts from last 6 months or so  in all our activities is really inspiring. In particular he is working hard in conducting different competitions in Govt. Schools (under VIKAS PROJECT) and taking part in Weekly Sessions at GBE Primary School on every Monday.

Kudos to all the Volunteers for their dedication and involvement.


Date
Time
Venue
Help No
28th Dec, 12 Friday
9.45 PM

ZP High School, Moosa Pet
9177999263
29th Dec, 12 Saturday
1.30 PM

Saraswathi Vidya Mandir, Khairatabad
9676667061
29th Dec, 12 Saturday
1.30 PM

Govt. Old School, Near, Ashok Nagar, Sanath Nagar
9908273007
29th Dec, 12 Saturday
2.30 PM

Govt. RT School, Near Nehru Park, Sanath Nagar
9177999263

Love all-Serve all


VIKAS PROJECT TEAM
AMMA Social Welfare Association