ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, December 25, 2012

Visit of Dwarakamai Orphan Home@ Dec 16th Sunday

Hi all
  • We visited the Home at 4PM and spent around an Hour with these Kids
  • Distributed Biscuit Packets to all 70 children
  • Spend Some time with Children & Teach few Good points from life histories of CV Raman, Kandukuri Vireshalingam etc.,
  • New Volunteers : Alekhya, Sridevi, Mounika, Krishnaveni, Vishwaja & Vasundhara
  • Old Volunteers : Naresh, Prabha, Haritha, Susmitha, Srinivas, Naga babu & Vani
  


Love all-Serve all

B. Naresh Kumar
Share & Care Project Team
AMMA Social Welfare Association

On Thu, Dec 13, 2012 at 11:39 AM, Haritha@AMMA <vemulapalliharitha@gmail.com> wrote:

Hi all,

This Sunday (16-12-2012) We are conducting Home Visit of "Dwarakamai Orphan Home" by 4.30pm

Please Join us @ KPHB Bus Stop @ 4.30pm

Visit Details
Home : Dwarakamai Orphan Home
Place :   KPHB IV Phase
Date   :   16th Dec, 2012
Time  :    4.30pm
Contact : 9949861057/99000234852