ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, September 18, 2010

Umesh Chandra Trust Hyderabad Medical help for heart patients- Hyderabad (May be Helpful)

Source ---- September 16th 2010 page 15 Hyderabad edition Surya Telugu daily News paper.This  gives you some description about one support group stating support to heart patients.


This is an informative source mail.