ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, September 15, 2010

<Career Guidance Program for Students competition on 20-09-2010>

Hi all,
   
Under the career guidance program for students this month we are going to conduct Essay writing and elocution competitions in government high school, near railway station begumpet on 20-09-2010 (Monday) at 10.45am.

Please participate in this event and make it a grand success.

For more details contact 9177999263
 
Thank you one and all
Haritha.V   
AMMA-ASWA