ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, September 18, 2010

School Benches donated to Zilla Parishath High School, Gummadidala, Ginnaram (Mandal), Medak District

To,                                                                           
Date: 18th September, 2010
Mr. Srinivasa Prasada Rao,
Amma Social Welfare Association
Hyderabad,


Sub: Your donation of Rs.10, 000 to Rotary Seva Trust to provide School Benches.

On behalf of Rotary Seva Trust, we appreciate your contribution of Rs. 10,000 towards providing school benches to Zilla Parishath High School, Gummadidala, Ginnaram (Mandal), Medak District AP 502313.
We have provided 50 school benches at above school through Rotary Foundation.
Actual cost of above benches are Rs.80,000 for which we have received few other donation and matching grant from Rotary Clubs from other countries.
We want to congratulate you for becoming part of this great cause in providing facilities for economically weaker sections of the society.


Regards

(M.S.Raghava)
Rotary Seva TrustFrom: AMMA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com>
To: Prabhakar Rao Kotapati <kprao22@yahoo.com>
Sent: Fri, 17 September, 2010 9:40:40 AM
Subject:
School Details and Acknowledgment Mail

Respected Sir,

Could please send the acknowledgment mail for Rs.10, 000/- donation to school benches project along with school details to the following mail ids…So that our members will get confirmation and came to know Why and how we have donated.

  
Love all - Serve all

AMMA Srinivas
9177999263
Amma Social Welfare Association,