ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, September 09, 2010

Fwd: Madhava Nethra Nidhi -Puspagiri Eye Institute Human Chain - Eye Donation Campaign


From: Sreenivasa Prasad Rao (AMMA) Sarvaraju <prasadrao.sreenivas@gmail.com>
Date: Thu, Sep 9, 2010 at 8:49 AM


Great Job !!! Sree & Sarath

Keep it up....

Let me know more details......and share the pics if you have any......

If any body is interested to donate EYE please call me @ 9177999263

Love all-Serve all
AMMA SrinivasOn Thu, Sep 9, 2010 at 12:57 AM, srikanth murukutla <murukutlasrikanth@gmail.com> wrote:

Dear all,

In response to below mail two of the AMMA volunteers Mr. V.Sarath Chandra and I (M.N.R.R.V.Srikanth) has actively participated in the below event. We reached the gathering point by 8.15 am (app.) which is opposite to NTR gardens near Prasad IMAX theatre. More than 10 schools were actively participated in this event in forming the human chain.
We supported the event by organising the human chain by children, Creating awareness in the public by filling up the Eye donation forms and supplying necessaries to the children along with Other group volunteers. Event comes to end by 12.30 pm.
I would like to thank Madhava Nethra Nidhi for giving us this wonderful opportunity in creating awareness regarding EYE donation in general public.
Thanks,
AMMA-ASWA
love all - serve all.


On Tue, Sep 7, 2010 at 2:40 PM, jagadish kasina <jaggu.2k7@gmail.com> wrote:

Hi All.......
Hope you all doing great............
Tomorrow (07-09-2010)  Madhava Nethra Nidhi is going to conduct formation of human chain programe inorder to create awareness of Cornea donation at Necklace Road between 8 AM to 11 AM.
Interested volunteers can contact Srikanth @ 9000101177
For more details, please go through the below mail.........
Thanks,
K. Veerabhadran. 
.

---------- Forwarded message ----------
From: Kasinadh l <klakkaraju@gmail.com>
Date: Tue, Sep 7, 2010 at 2:19 PM
Subject: Madhava Nethra Nidhi -Puspagiri Eye Institute Human Chain - Eye Donation Campaign
To:


Namaste,

As part of Eye Donation Fortnight campaign from 25th Aug to 8th Sept, Madhava Nethra Nidhi, an Eye Bank of Pushpagiri Eye Institute, West Marredpalli, is organizing a Human Chain from 8 am to 11 am on Wednesday, 8th Sept on Neckalace road. Mayor Mrs Karthika Reddy will address the gathering apart from other guests.

There is a panel discussion on Eye Donation in TV5 on 7/09/2020 i.e today at 6pm. Please watch the same.

You are requested to participate individually or from your NGO or as part of  CSR initiative from your organization. Please come with your organization banners highlighting the cause.

Let us meet near Lumbini Park tomorrow at 8 am.

Swasthi
Kasinadh Lakkaraju
Prachar Pramukh - SAKSHAM
--
Donate Eyes . Live Beyond your life.


--
visit www.manonethra.org
       www.sakshamseva.org

Rehabilitation of Blind, Eye Banks, Eye Camps, Awareness Programs

S/W Development, ERP, Networking, GIS, GPRS, RFID, HR, CMM, ISO Consulting,

Yoga, Meditation, Spirituality

Trachtenberg's Speed Maths