ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 24, 2010

Re: <Career Guidance Program for Students competition on 20-09-2010>

Hi All,

It is Happy to inform you that we have successfully completed our "Career Guidance Program for Students" on Monday 20-09-2010 in Purander Round Table Government High School, near railway station, Begumpet, Hyderabad. We have conducted "Essay Writing and Elocution competitions" for 6th to 10th Class students from 11-3.30 PM.

We colleted the details of all participants at that time only, Students eagerly participated even though they didn't given their names at the first instance. Only 7thclass students didn't participate in Essay writing and 10th class students did not participate in Elocution because of their regular classes, H.M, Sri. Venu Gopal extended his full support for conducting this program. We are very much thankful for his support.

These are the details of students who are participated in the Essay Writing and Elocution Competitions.

  • ESSAY WRITING          -           మంచి అలవాట్లు (Good Habits)
  • ELOCUTION                  -           Mother Theresa, Mahathma  Gandhi, Nethaji Subhash Chandra Bose

Class
Essay writing
Elocution
T.M
E.M
6th Class
10
17
1
7th Class
-
0
3
8th Class
14
11
8
9th Class
20
-
7
10th Class
14
-

Total
58
28
19


I really thankful to each and every Volunteer who made this event a grand successful. I will intimate and distribute the prizes with in few days.

  1. Mr. M.N.R.R.V.Srikanth,
  2. Mr. R.Vijayanarasimha Reddy
  3. Mr.S.Srinivasa Prasadrao
  4. Miss.S. Sirisha
  5. Miss.V.Hariha

 For more please click on  Love all-Serve all
Haritha.V

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION