ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, September 03, 2010

PLANTATION PROGRAMME WILL BE CONDUCTED ON TOMORROW


Hi Team Good morning..

I think  all of you know  that's  for the August month I have assigned for the task of "PLANTATION PROGRAMME"  as a part of our  "AMMA PROJECT SAVE EARTH AND LIFE"…for this We have to plan conduct the PLANATION PROGRAMME tomorrow morning  9:30 AM (i.e., September 4th Saturday) at ST.MARY'S HIGH SCHOOL.,
(Interested participations please can contract me on 9703601506 or Amma Prasad 9177999263 & Ananth 9959199974 and please assemble before 9:30 AM at ST.MARY'S HIGH SCHOOL., Jubilee hills Road no:5 near to bus stop ..)

Thanks & regards
urs Vijaya Narasimha..

"PLANTATION OF TREES WILL PROTECT  OUR ENVIRONMENT SO EACH ONE-PLANT ONE"