ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 16, 2010

Required Volunteers for Recycle Awareness Campaign by AMMA

Hi Team,
On 20th June 2010 (Sunday), We, AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION, wants to conduct Recycle Awareness Campaign in residential appartments of Balaji Swarnapuri Colony in Mothi Nagar.
We need volunteers to work for this Event.
Objectives of this Campaign:
1. Educating all residents about importance of separating Dry Waste and Wet waste
2. Depositing Drywaste(plastics, Papers, Covers, Bags) into separate bag and handing over that to watchman
3. Watchman will keep this into separate big collection bag and sell it to ITC WOW / any Scrap Dealer
4. Finally saving the Earth / Environment from pollution & deterioration
Volunteer Work:
1. Meeting at Balaji Swarnapuri Colony Park, Behind Siva Reddy Sweets, Mothinagar by 9am.
2. Discussion and allocation of appartments among volunteers.
3. Going and meeting All Residents and explaining about importance of keeping Drywaste and Wetwaste separate
4. Collecting Phone Numbers of appartment association active persons and giving that to ITC-wow for collection
This entire work will end up by 12 noon.
Once this program is successful, we want to replicate it in other places of Hyderabad.
Please nominate yourself as Volunteer for this Great Cause and Save Environment....
Love all - Serve all
"Amma" Srinivas
9177999263/9000199263
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/