ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, June 17, 2010

Fwd: Donations to Andhra Bank Account

Hi all,

We request every one to transfer their donations only to ANDHRA BANK account. Those who are donating in cash, please try to go for Net transfers to our Andhra Bank account, if possible so that your donations will be accounted properly and is for the management to account them.

Previously we are unable to view the name of the transferor in the bank statement. But now it is rectified and the transferor name in appearing in the statement itself with bank name and account number. So kindly go for Net transfers if possible

Still I am getting donations to my personal ICICI bank account.  Sincerely requesting those donors to transfer their amounts to Andhra Bank or else handover them by cash.


I am once again forwarding our Andhra bank account detailsACCOUNT HOLDER NAME          -           AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
ACCOUNT NUMBER                       -           052210100019403
ACCOUNT TYPE                              -           SAVINGS BANK
BANK NAME                                   -           ANDHRA BANK
IFSC CODE                                       -           ANDB0000522
ADDRESS                                          -           S.R.NAGAR, HYDERABADLove all - Serve all
ASWA Management Team