ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 16, 2010

Fwd: Donations for Machilepatnam case from Accounting Analysis Team


---------- Forwarded message ----------
From: AMMA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com>
Date: Sat, Jun 5, 2010 at 12:34 AM
Subject: Donations for Machilepatnam case from Accounting Analysis Team
To: skurra@capitaliq.com, bbonam@capitaliq.com
Cc: amma-social-welfare-association@googlegroups.com, prasanthi.uppalapati@gmail.com, prasadrao.sreenivas@gmail.com, c.suhasini@gmail.com, p.pavan.bharadwaj@gmail.com


Dear A.A Team,

Thanks for your kind hearted donation on 16.05.10 (in our annual day celebrations). As intimated earlier we are going to use this for helping a poor family at Machileepatnam. We have arranged a Deaf Machine to the small child in this family through another NGO. I am waiting for more hands to help this case and also a volunteer to handover these donations directly either in cash or in kind based on their requirement at that time.

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION once again thankful to total Accounting Analysis (A.A) team of Capital IQ for their kind hearted donation to help this poor family.
Our special thanks to Sudhakar Garu, Manager who responded immediately after knowing the need and also to our member Bonam.Bhargavi garu, who helped in getting this donation from their team members.
I will send you every update regarding this case (once I handover the money to that family).

ACCOUNTING ANALYSIS TEAM
         1,250.00
RAMA LAKSHMI GARU,A.A.DEPT
            500.00
BHARGAVI GARU,A.A.DEPT
            250.00
TOTAL
         2,000.00
  
Love all-Serve all
S.Sreenivasa Prasad Rao