ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 18, 2010

Re: Forum For Street Children

Hi it is good to see this mail...Thanking for their help...good one..

On Thu, Jun 17, 2010 at 10:00 PM, AMMA <ammasocialwelfareassociation@gmail.com> wrote:

Hi Mantri / Chaithanya / Helping Hands

As discussed earlier we have appointed TUTOR at FORUM FIRST STREET CHILDREN on February, 10. He has conducted classes to all the children except 10th class from Monday to Saturday between 5 to 7 P.m. We have paid Rs.6,900/-(Rs.2300/- *3 months).

We are happy to receive a call from Helping Hands regarding 50% sharing of Monthly Tutor Salary (Rs.3450/-) , Thanks for your kind support.

We have extended TUTOR services from 16-6-2010.till completion of 10th class supplementary examinations.

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION (ASWA) once again thanks total Helping Hands team for their co-ordination, cooperation and support at Forum First Street Children.

ACCOUNT HOLDER NAME          -           AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
ACCOUNT NUMBER                       -           052210100019403
ACCOUNT TYPE                              -           SAVINGS BANK
BANK NAME                                   -           ANDHRA BANK
IFSC CODE                                       -           ANDB0000522
ADDRESS                                          -           S.R.NAGAR, HYDERABAD

                      
Love all - Serve all
Amma Social Welfare Association