ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 16, 2010

Fwd: Vandemataram Foundation Visit---------- Forwarded message ----------
From: suresh singh anand <sureshsingh.m@gmail.com>
Date: Mon, Jun 14, 2010 at 11:40 AM
Subject: Vandemataram Foundation Visit
To: amma-social-welfare-association@googlegroups.com
Dear Friends,


Our Last month program have been completed successfully on  Sunday 30/05/2010 - Visit to Vandemataram  Foundation, Thorrur, warangal District:


Hi All

We went to Vandemataram  FOUNDATION at 11.00am and we spent some time with children. When we reached there , classes were going in summer camp for all the SSC  students.We met the founder of Vandemataram.We got the lot of information about the summer camp conducted by MR.Ravinder Rao.

In this visit we observed summer camp classes for ssc students conducted by Govt teachers  for their excellence in academic exams.


As the  students  studying in govt schools are lacking quality in education, by this summer camp, students can achieve good academic results. This students especially belongs to the families of farmers nad labours who are working hard for their studies.

We have noticed the follwing issues who need help:

1.There  are 210 students studying in this camp, each student needs  study material (vijetha publications) which will cost 200 RS for each material .

2. A student named Raja who is a topper in this camp scored 569 marks in ssc exam this year. He got an opportunity  in IIIT basara . He needs 5000 RS  for his studies.

3. A student whose mother is blind and has no father is struggling in his life. As he completed ssc exams and scored 80% marks wants to continue for his education .He needs help to join his blind mother  in any ashram to take care of her.

4.A Student named Srikanth who is studying ssc needs help to continue his further studies as he don't have mother.He has no support from his Father and Step mother.

Our special thanks to Laxman,BalaNaidu,Srivalli,Suresh for their time and participation.
Thanks,
SureshSingh.m
9652626890