ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 16, 2010

Fwd: PLEASE HAVE A LOOK ON THIS AND LET ME KNOW THE STUFF


---------- Forwarded message ----------
From: Sreenivasa Prasad Rao Sarvaraju <ssarvaraju@capitaliq.com>
Date: Mon, Jun 7, 2010 at 10:46 AM
Subject: PLEASE HAVE A LOOK ON THIS AND LET ME KNOW THE STUFF
To: Srinivas Sarvaraju <sarvaraju.srinivas@gmail.com>, "srinivas.sarvaraju@prithvisolutions.com" <srinivas.sarvaraju@prithvisolutions.com>
Cc: Amma Social Welfare Association cares for ever <ammasocialwelfareassociation@gmail.com>, "k.surya82@gmail.com" <k.surya82@gmail.com>, "kvbadri_2k7@zapak.com" <kvbadri_2k7@zapak.com>, Pavan Kumar Chinchinedi <pchinchinedi@capitaliq.com>, Sreenivasa Prasad Rao Sarvaraju <prasadrao.sreenivas@gmail.com>, Srikanth Murukutla <nmurukutla@capitaliq.com>, "srivalli.r@gmail.com" <srivalli.r@gmail.com>, Uma Sankar Telidevarapalli <utelidevarapalli@capitaliq.com>, Veerabhadran Kasina <vkasina@capitaliq.com>, Haritha Vemulapalli <hvemulapalli@capitaliq.com>, Bhargavi Bonam <bbonam@capitaliq.com>, Vijaya Narasimha Reddy Ramireddy <vramireddy@capitaliq.com>


Hi Guys,


PLEASE REFER THE FOLLOWING LINK AND LET ME KNOW THE STUFF. So that we can guide many people who are suffering with POLIO.  


Thanks & Regards
S.Sreenivasa Prasad Rao

CIQ Go Green Team
Nature is our Future....<Save Earth, Power, Water, Trees and Yourself too


Sent: Sunday, June 06, 2010 11:49 AM
To: Sreenivasa Prasad Rao Sarvaraju
Subject:

Hi andi,
Please check the above link once.

Service oriented org.

Very useful one.


Dr.Jagdeesh - Polio specialist

memu chaala mandi jeevitaallo miracles chusaam pratyamgaa..

Avasaram ayina vallaki forward cheyyandi ee information
--
Love all - Serve all
Amma Social Welfare Association,Cares for ever...
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/
http://groups.google.co.in/group/amma-social-welfare-association