ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 16, 2010

Fwd: good news regarding uddharana project


---------- Forwarded message ----------
From: Sreenivasa Prasad Rao (AMMA) Sarvaraju <prasadrao.sreenivas@gmail.com>
Date: Sat, Apr 24, 2010 at 10:05 PM
Subject: Fwd: good news regarding uddharana project
To: amma-social-welfare-association@googlegroups.com


Hi,

For the same Project we are supporting one student named. Soundarya, 8th Class

AMMA TEAM

---------- Forwarded message ----------
From: Gopikrishna <sgk_a@yahoo.com>
Date: Sat, Apr 24, 2010 at 3:01 PM
Subject: good news regarding uddharana project
To: vitharana <vitharana@googlegroups.com>
Cc: amma srinivas <prasadrao.sreenivas@gmail.com>, praksah manavatha <surya_acs@yahoo.com>, sriramrahi@gmail.com, deepthi <deepthi@vhh.name>, jagannadharao hard <hardforhealth@sify.net>


dear friends

Very  happy to inform you that our Uddharana project beneficiary Mr Siva kumar who is studying Jr Inter In Sai chaitanya Jr College has secured 
     
      459 marks out of 470

hope this could be one of the top rank in state.
and others are

kranthi kumar  - MPC    425
Ravi Varma    -  CEC    360
sravani            -  CEC    310  

thanks to everyone who is supporting this cause and we will here this kind of news from here.

rgds
gopikrishna
9949550508
--
Love all - Serve all

"Amma" Srinivas
9177999263/9000199263
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/
http://groups.google.co.in/group/amma-social-welfare-association
http://ammasrinivas4u.blogspot.com/

నేను మనిషిని  ప్రేమిస్తాను..నేను మనిషిని నమ్ముతాను..నేను సాటిమనిషికి చేతనైన సాయం చేస్తాను..
ఎందుకంటే
నేను మనిషిని అనే ఒక చిన్న స్వార్ధం

--
Love all - Serve all
Amma Social Welfare Association,Cares for ever...
http://ammasocialwelfareassociation.blogspot.com/
http://groups.google.co.in/group/amma-social-welfare-association