ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, April 29, 2021

42nd Library Session Updates: 25.04.2021 2:00PM to 3:30 PM

42nd Library Session Updates: 

Event Date and time- 25.04.2021 2:00PM  to 3:30 PM

Participants: 

  1. Anitha
  2. Chakri
  3. Divya
  4. Haritha
  5. Naresh Padmaraju
  6. Naresh Kumar
  7. Nilima

Opening Remarks by Haritha garu about shared books in the group 'Adventures with straw' , ' Alexander Grahambell'  and ' Sir M.Visweshvaraiah'  

All these Non-fictional books are segregated by us and types of  Non- Fictional books are well explained by Haritha garu taking examples of books shared in group and identifying the types.

Nonfiction books- essays/articles, information, factual books with history and years/dates

1. Process explanation book 

2. Essays or periodical articles that gives clarity about a subjects/persons

3.Information books

In this session we also discussed about Traditional literature: Mythology(no scientific evidence),puranas, ethihasas etc..

Closing remarks by Haritha garu about next session planning to conduct a quiz on all discussed topics till date, a set of questions will be shared from each team.


టీం అశ్వ

www.aswa4u.org