ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 17, 2020

Capacity Building Session Glimpses

They are not just Volunteering...

They are also enjoying the joyful learning.

Being a Volunteer itself is a great opportunity to grow yourself in all facets of like i.e. Professional, Personal, and Spiritual.

As a Volunteer, you are not GIVING, instead, YOU ARE getting many benefits...

BE A VOLUNTEER by Spending 1 Hour in a Month www.aswa4u.org or 99 4888 5111Amma Sreenivas