ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 17, 2020

CALLING for VOLUNTEERS - Who can Spend Just 1 HOUR in a Month


Our Activities

*Govt. Schools
*Orphan Homes
*Universal Human Values
*Career Guidance
*Food distribution
*Blood Donation Camps
*Thalassemia Awareness
*Relief Activities in natural disasters
*Plantation and Green Awareness

Join us at https://www.aswa4u.org/join-us-2/

You can help us by spreading it in your whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram

Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.chdhc.org