ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, July 22, 2020

పిల్లల పెంపకంలో కథలు, పుస్తకాల పాత్ర.... 28 June ఆదివారం 3 నుంచి 5 గంటల వరకు

Hi,

Around 170 members attended. CA Prasad garu facilitated the session very nicely. He requested participants to share their questions at the beginning of the workshop. Then he started discussing how important Stories and Books in the brought up of children.

Will upload the video Shortly.

Love all-Serve all
Team ASWA