ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, June 02, 2020

36th Blood Donation Camp

ASWA 36th Blood Donation Camp Successfully Completed

32 Members participated and donated blood in this camp. 

Adding to this around 18 members directly visited and donated blood at TSCS based on our call-in Mar-April, 2020

Spl thanks to our volunteers @venky @satiesh for coordinating this event with SSBE Team.
Thanks,
Team Save life 
aswa4u.org


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Dear all,

On 17th May 2020 (Sunday) ASWA conducting blood donation camp in coordination with Sri Sai Balaji Enclave welfare association at Mallampet, Hyderabad.
Those who are staying near to this location can visit & donate blood. 

venue: https://maps.app.goo.gl/FhCw2DUHyXdGfaPW6

Contact: 
Venkatesh: 9908517046
Satish: 9182793998
Amma Srinivas: 9948885111

#LiveandletothersLive

#Donate blood Save life

Thanks
Team ASWA
www.aswa4u.org