ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 17, 2020

RECEIPTS for Donations to ASWA (Including CHDHC) Info required from DONORS


అశ్వ బాంక్ స్టేట్మెంటులో దాతల పేరు వివరాలు ఉండడం లేదు

1. చాలా సందర్భాలలో మీ అక్కౌంట్ నెంబర్ లేదా ట్రాన్సక్షన్ నెంబర్ లేదా మీ పేరు/ఇంటి పేరులో కొన్ని అక్షరాలు మాత్రమే కనపడతాయి. దీనిని బట్టి దాతల వివరాలు కనుక్కోవడం కష్టం.

కాబట్టి డొనేట్ చేయగానే, విధిగా  ఈ లింక్ లో మీ వివరాలు నింపండి.


(You can enter old data of 2019/2020 donations also)

2. చాలా తక్కువ సందర్భాలలో ఫోన్ నెంబర్ ఉంటోంది. వారికి ఫోన్ చేసి వారి వివరాలు కనుక్కొంటున్నాము.

3.అందుకని అలా వివరాలు తెలియని వారి విరాళాలను other donations received అనే ఖాతా / పేరుతో రసీదు రాయడం జరుగుతుంది. 

ఎందుకంటే పారదర్శకత, నమ్మకం అనే పునాదుల మీద అశ్వ నిర్మించడింది. మాకు వచ్చే లేదా ఖర్చు పెట్టె ప్రతి పైసా కి లెక్క రాయడం మా బాధ్యత

4. Bank వారు కూడా మేము ఇవ్వగలిగిన సమాచారం అంతే అన్నారు.

కావున దయచేసి సహకరించండి. డొనేట్ చేయగానే పై లింక్ లో మీ వివరాలు నింపండి

అందరిని ప్రేమించు - అందరిని సేవించు
www.aswa4u.org
Fb.com/ammaaswa
Info@aswa4u.org