ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, June 06, 2019

No financial help to patients


No financial help to patients, if the total amount required is above 20,000/-

Due to many valid reasons and after lot of discussions, from this year on wards we are not going to extend financial support to patients or for any medical expenses which are above 20,000/-.

We are planning to do following things under Health Support Project

1. Health Awareness Workshops

2. Menstrual Health and hygiene awareness to Girl Child

3. Guidance and moral support to patients

4. We do extend our support  if the total medical requirement is below 20, 000/- and if it meets our criteria

Kindly make a note of it and extend your same support for the above activities.

Love all-Serve all
Amma Sreenivas
www.aswa4u.org