ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, June 09, 2019

"How to excel in Life" by "Dr. Ramancharla Pradeep Kumar Garu

If you skip this video, you miss knowing "Important facts of your life". Watch it and spread this treasure to others.

"How to excel in Life" by "Dr. Ramancharla Pradeep Kumar Garu," Registrar, IIIT, Hyderabad in our 11th Anniversary Celebrations of Amma Social Welfare Association (www.aswa4u.org)

https://youtu.be/e4uucyXmr6c

Love all-Serve all
TEAM ASWA
9948885111