ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 07, 2019

Launch of 11th anniversary booklet of Amma Social Welfare Association.

Launch of 11th anniversary booklet of Amma Social Welfare Association.

This years booklet emphasises how our service organisation is going beyond helping students with academic fees, patients with money, blood donations and food distribution, visits to orphanages and old age homes.

More emphasis is on finding solutions to all the above problems. This year passionate people have joined us to strive hard at the root cause of problems. Instead of funding money for surgeries and medical expenses. More emphasis will be on building a healthy society. Instead of helping oldage homes we will work on relationships to ensure less number of elders endup in oldage homes. Instead of distributing food we will work on solving the hunger problem.

For this we have started a new project named CHDHC Center for Holistic Development of Human Consciousness at Hyderabad. For more info on CHDHC please visit https://chdhc.org

11th Anniversary Booklet


Team ASWA
www.aswa4u.org