ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 29, 2019

Meet with Jaya Prakash Narayan Garu

Me and Siva are with JP Garu and few other NGOs who are working for the education and aiming towards educational reforms. A day long discussions