ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, June 17, 2019

VIKAS PRIMARY School Activities for the academic year 2019-2020

Dear all.

It's time to "Back to School".

From tomorrow (17/6/2019) we are going to start our 9th Academic year (2019-20) of conducting regular weekly sessions at primary school from 9:30 am to 12:00 noon.

Venue:  Kanya Gurukul high school, Dharam karam road, ameerpet.

Hence please join us.

For more details please contact me on 8885290990.

Thanks,
Dhanesh
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa.