ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, August 29, 2019

8th Session at Govt. Primary School, Dharam Karam Road, Ameerpet on 26.08.2019 at 9.30am to 11am

Dear all,

Today I have successfully completed 8th regular weekly session at Govt primary school, Dharam Karam road, Ameerpet from 9:00 am to 11:30 am.

Please find the highlights of the session:

1. Taken attendance and seating arrangement.

2. Conducted general knowledge test to know the status of how much they know about general awareness and explained in detail about few topics.

3. Explained further concepts about handwriting improvement.

4.  Allotted the project work to complete in 15 days.  This project covers almost all the basics of Telugu, English, mathematics and general awareness and help them to work as a team.

 


Dhanesh Kumar Khakkar
Project Leader
Vikas primary project,
www.aswa4u.org
Whatsapp: 9948885111
Fb.com/ammaaswa.