ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, May 23, 2019

Beneficiary feedback - (Student)

Beneficiary (Student) feedback.  This is how we (www.aswa4u.org) try to motivate them to GIVE BACK to the society. God bless you Meena

Good afternoon Srinivas brother,
This is meena dasari..
I am a receipient of our amma social welfare association
#our welfare supported me to complete my diploma in civil engineering
#now iam working as an engineer in build skill projects pvt. Ltd.
#I always thinking about a return gift to my helpful org. Aswa
#from today onwards I started giving a small gift 🎁 to our org.