ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 29, 2019

11th Anniversary Invitation

Padmasri. Sirivennala Seetharama Sastry garu, Indian poet & lyricist is our Guest of Honor

Sri.Tammareddy Bharadwaj garu, Film Producer & Director is our Special Guest

"How to Excel in Life" session by our Chief Guest Sri. Pradeep Kumar Ramancharla Garu, Registrar, IIIT, Hyderabad

Added by our advisory team Sri. Jawaharlal Nehru Garu, Dr. Sundar Raj Perumal Garu, Smt. Padmini. Bhavaraju Garu

Join us in ASWA's 11th Anniversary Celebrations at CESS Auditorium, Beside Agarwal Eye Hospital, Ameerpet, Hyderabad- 5PM to 8.30PM

Register: https://forms.gle/ExizZAHyM6LSeFuY7

Team ASWA
9948885111
www.aswa4u.org