ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 27, 2019

NUTRI (MILLET) FOOD DISTRIBUTION at Govt Maternity Hospital🏥, Koti on 27-May-2019@4.30PM to 6.30PM

Hi All,

Today we have successfully completed Nutri Food distribution and Baby Towels distribution at Govt Maternity Hospital, Koti.

We prepared Millet Pongal , Millets Payasam and Tango juice and served to 150 benificiaries.

One of our donor  Girija Garu donated 20 pieces of Baby Towels and distributed the same at our Govt Maternity Hospital.

Volunteers Participated:
Padmini Garu,
Saujanya Garu,
Nagaraju ,
Sujatha,
Sarath Chandra. V

Thanks to donors and volunteers who made succes of the event.

Thanks,
Annam Parabrahmam team.

*********************************************************************************
NUTRI (MILLET) FOOD DISTRIBUTION at Govt  Maternity  Hospital🏥, Koti on 27-May-2019@4.30PM to 6.30PM

Need Volunteers

1. (Females)To distribute food in wards where mothers feed babies-5 to 6pm

2. To pack food at Tarnaka from 2 to 4pm

We need Partial/Full Sponsors for this.

Pls Ring 📲 Sarath Chandra 9700546866 / 9177755526

TEAM ASWA
www.aswa4u.org
99 4888 5111