ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, May 25, 2019

11th Anniversary Updates

Yesterday we personally invited most INSPIRATIONAL WRITER Sri SIRIVENNELA SITARAMA SASHTRI garu as a Guest for our 11th Anniversary Celebrations on June 2nd 2019. He kindly agreed to inspire us with his gracious presence.Be ready members....

Love all-Serveball
Team ASWA
www.aswa4u.Org
99 4888 5111