ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 20, 2019

Beneficiary Feedback - Student

Dear ASWA (Amma social welfare Association) with  your great and valuable support I completed my BTech successfully with 80% and I got distinction in BTech

Pgcet qualified for Mtech studies

Thank you ASWA for supporting me lot and i hope  in future I am Also want to be a part of ASWA
Once again in depth of my heart thank you a lot ASWA for loving me and caring me

From Devi, Nellore