ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 05, 2018

Career Guidance Session at RT School, Sanath Nagar, Hyd

Hi all,

Yesterday i.e. 03.11.2018 Vikas team have successfully completed the career guidance sessions and booklets distribution in Sanath Nagar R T school
Students 50

Students are very enthusiastic and curious. Well cooperation with school new HM.

Below volunteers participated:

1. Adi
2. Rama
3. Vani
4. Narsing Rao


Thanks,
Vikas Team,
Team Career guidance sessions