ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 21, 2018

Financial Support to Devi

We have issued cheque of *Rs.12000/-* towards Building Fee and other immediate expresses. Remaining will be issued after 3-4 months.

*Thanks to all the donors for your overwhelming response to support thus genuine cause.*

Team ASWA
www.aswa.co.in
9948885111

*Yesterday (23.10.2018) verified this Educational Help Request @ Nellore. She is very genuine and required 21000/- to complete her Btech 4th Year - Civil Engineering.*

(Building Fee -4K, Sem Fee-2K, Daily Auto Charges 70 Per day and 9000 for 7months i.e. upto May, 2019)

*She has been facing as many family and financial struggles. But she is facing all these with a smile and hats off to her mental strength.*

Brother is a Mentally Retarded, Mother & Father has health issues. She is earning 3K by working in an institute as Part-time.

*She completed all her studies till date with NGOs suport.* For more details you can ping me @ 9948885111

*We need kind donors to turn up to help her.*

Team ASWA
www.aswa4u.org