ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 21, 2018

Fruits Distribution at Maternity Hospital, Koti, Hyd on 19.11.2018

Hi friends,

Yesterday we successfully completed food Distribution at Govt Maternity Hospital.

We distributed 500 pomegranate fruits to inpatients.

Volunteers participated :

Parameshwara chari . S
Sarath Chandra .V
Sai lakshmi .V

Thanks to all the donors and volunteers who are the reason for success of activity.