ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, September 18, 2018

Food Distribution in Old Age Home at Tadipathri

Hello Everyone,

In the memory of Swyampakula Subbaramaiah, his daughter Sri.Subrahmanya Kumari sponcered food to old-age people for entire day.

Thanks to the doner for Thier kind hearted support.

Place:
Jhansi old-age home. Akkannapalli village, Tadipatri, ATP chapter.

We provided break fast, lunch & dinner.

This time we had sufficient volunteers and completed activity.

_Volunteers Participated_ :
Narayana
Ashok
Jeelan

Thanks to all donors and volunteers , who supports for continuity of activity..


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
WWW.ASWA.CO.IN