ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, September 16, 2018

Career Guidance Session-15/09/2018-Yadadri Distr

Hi all ,

*Today 15 sep/2018, with all your support Amma Social Welfare Association (ASWA) completed career guidance session in 4 Govt Schools covering approximate 420Students*.

*Thanks to Team Techie Ride for arranging and coordinating these sessions*

Highlights in the sessions:

*First st part :-*
1. First half an hour explained about how to set goals and importance of time.

*Second part :-*
2.explained the career guidance Booklet in detailed
3. Read out the steps to follow based upon the student goals

*4 Schools and aprox 420 Students covered:*

1.Madhapuram high school (130 students)
2.Dathipally high school(98 students)
3.Vasalamarry high school(95 students)
4. Rusthupuram high school (95 students)

*It was awesome feeling working with techeride team 😊😊and had a great day with students ☺☺☺☺.*

*Volunteers participated:*
1. Chakry, ASWA
2.Mani Kumar, ASWA
3. Team Techie Ride

Thanks to volunteers and Aswa appreciating your efforts

Team ASWA
Love all-Serve all
www.aswa4u.org
9948885111