ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, September 16, 2018

Aman Vedika Orphan Home Visit - 09/09/2018

Hi all,

With all your support today i.e 09-09-2018 we have successfully completed visit in Amanvedika home for orphan boys,near bible house,gasmandi primary school,Secunderabad.
Total Volunteers  participated *15* Members .

The home has *48* students.

It was a awesome feeling to spend time with children's,they felt very happy

Things conducted in today’s visit:

* First half an our self introduction by each student and some stories

* Explained about how to improve  Hand writing.

* Played a game on number tables

* We have distributed fruits,biscuits,rice bag,soaps,
Chocolates,story books and pencils,sketch pencils.

* Birthday day celebrations of pratap

Thank for all volunteers 
Hari
Dhanesh and his family
Mani kumar
Madan
Venky
Santhosth
Jaya Shree
Pratap N
Naga Raju
T.Kishore
Praveen
Sai kumar
Chandu Suresh
Pratap g
Divya v


ASWA appreciating you and Say's great thankful to success this event  

Thank you
Share & Care Team